Polityka prywatności

I WSTĘP

 1. Administratorami danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu medicus-bonus.pl (Serwis) są:
  • Medicus Bonus sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Herbowej 2 w Dąbrówce (dalej: Medicus Bonus). Kontakt: biuro@medicus-bonus.pl.
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistycznego Lecznictwa Ambulatoryjnego „Intermedica” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wachowiaka 9 w Wągrowcu (dalej: Intermedica). Kontakt: biuro@medicus-bonus.pl.

– zwani dalej łącznie Administratorami. Administratorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. Każdy z Administratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
  • Medicus Bonus: Maja Tułaczko-Guzińska rodo@jamano.pl,
  • Intermedica: Monika Fingas, rodo@jamano.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
  o ochronie danych osobowych.
 3. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 4. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratorów został szczegółowo wskazany
  w dalszej części polityki prywatności. Administratorów nie łączy współadministrowanie
  w rozumieniu art. 26 RODO.

II GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratorów danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
 2. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratorów – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratorów (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze),
  • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
 4. Administratorzy informują, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku
  w sprawie:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 6. Dane zostały pozyskane przez Administratorów bezpośrednio od użytkownika. Administratorzy mogą również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

III DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III A KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
  lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 2. Administratorzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III B FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Administratorzy mogą gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych.
 2. O ile nie wskazano inaczej:
  • .
  • administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie poradnie.medicus-bonus.pl/wagrowiec-intermedica/ jest Intermedica.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do:
  • realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji lub udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;
  • umówienia wizyty lekarskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes” oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – „zapewnienie opieki zdrowotnej”.
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
  • okres prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych) – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda.
 5. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 6. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

III C FACEBOOK

 1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratorów prowadzone w mediach społecznościowych.
 2. Medicus Bonus jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
  z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Medicus Bonus, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/DobrySzpital/ (dalej jako Fanpage). Medicus Bonus jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 3. Medicus Bonus przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
 4. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
 5. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;
 6. Medicus Bonus ma prawo do przetwarzania:
 7. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,
 8. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości
  i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych);
 9. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych
  i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 10. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
 11. Medicus Bonus ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 12. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka);
 13. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 14. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
 15. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Medicus Bonus wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Medicus Bonus może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Medicus Bonus – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Medicus Bonus np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Medicus Bonus na podstawie zawartych umów.
 16. Medicus Bonus nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 17. Medicus Bonus może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Medicus Bonus oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) –
  w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 18. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Medicus Bonus oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 19. w niniejszym dokumencie;
 20. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.
 21. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).
 22. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III D KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (w tym na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (w tym przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania komunikacji marketingowej. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości prowadzenia takiej komunikacji.
 3. Administratorzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
 4. Odbiorca komunikacji marketingowej może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować
  z jego otrzymywania, w szczególności poprzez:
  • kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w każdej wysyłanej w ramach newslettera wiadomości;
  • kontakt z Administratorem lub IOD.
 5. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

 

IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Medicus Bonus do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych
  z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się
  w „POLITYCE COOKIES: poniżej.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisu
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących
  z Administratorami partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administratorzy sugerują, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administratorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
  w szczególności w przypadku:
  • rozwoju technologii,
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju Serwisu.
 4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administratorzy powiadomią użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Pliki cookies

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Medicus Bonus Sp. z o.o. (Administrator), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje, że strona internetowa medicus-bonus.pl oraz wszystkie jej subdomeny (Serwis) wykorzystują pliki cookies.
 2. Dodatkowo Administrator informuje również o fakcie korzystania z innych technologii internetowych, takich jak IndexedDB i Web Storage. Technologie te działają na ten samej zasadzie co pliki cookies.
 3. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tableta), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 5. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;
  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika i optymalizacja korzystania z Serwisu;
  3. prezentacja reklam.

PLIKI COOKIES

 1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
  1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
  2. wygenerowany unikatowy numer;
  3. czas przechowywania pliku.
 2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:
  • Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookie:
 1. first-party cookies- pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę medicus-bonus.pl, która należy do Administratora;
 2. third-party cookies- umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne,
  z których usług korzysta Administrator;
 • Ze względu na czas przez jaki pliki cookie będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
 1. pliki cookie sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową
  i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;
 2. pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika.
 1. Pliki firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
  1. w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;
  2. do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu;
  3. w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie, np. wtyczki Google Maps.

INNE TECHNOLOGIE

 1. Administrator obok plików cookie korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje. Możemy wyróżnić następujące technologie umożliwiające przechowywanie danych:
  1. IndexedDB- dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane;
  2. Session Storage- magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;
  3. Local Storage- magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących firm zewnętrznych:
  1. Google LLC;
 2. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z podmiotów.
 3. Dodatkowo w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych, filmy (YouTube), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych.

JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIE I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 2. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.
 3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym
  i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 5. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies, IndexedDB oraz Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.